اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام

تقویم ایرانی برای 3000 سال

چکیده : با استفاده ازتحلیل تئوری حرکت زمین به دور خورشید، زمان های اعتدالی بهار برای دروه ای از هجرت پیامبر(622 بعد از میلاد) تا سال3800 بعد از میلاد محاسبه شده است.این تاریخ ها تنها اجازه ی تصمیم گیری درباره کبیسه بودن یا نبودن سال تقویم ایرانی(سال شمسی) را می دهد. تجزیه و تحلیل ارائه شده نشان می دهد که برنامه خیام برای سالهای 1799 تا 2256 (1178 تا 1634 شمسی) صحیح است. یک الگوریتم کوتاه که به طور کامل طرح محاسبه سالهای کبیسه را برای یک فاصله زمانی 3000 ساله اصلاح کرده است،همچنین روالهای "فورترن" برای تبدیل سالهای شمسی ، میلادی ، جولین و تعداد روزهای جولین به یکدیگر ، ارائه شده است.

1.قوانین تقویم ایرانی

قویم ایرانی یا جلالی به طور رسمی در ایران ونواحی مجاورآن استفاده می شود . یک تقویم خورشیدی است که به دقت از فصل های نجومی تبعیت می کند ، بنابراین به دانستن زمان دقیق اعتدالی بهار نیاز داریم.

قوانین تقویم جلالی تماما ساده اند. سالها 12 ماه دارند که از هجرت پیامبر از مکه به مدینه در سال 622 بعد از میلادشروع شده اند.یک سال جلالی دراولین روز بهار نجومی و یا در روز بعد از آن که به ترتیب منطبق با این است که لحظه اعتدالی قبل یا بعد ازساعت 12:00 به وقت تهران اتفاق بیفتد، شروع می شود.در6 ماه اول سال همه ماهها31 روز ودر 6 ماه دوم در یک سال کبیسه همه 30 روز دارند.در سالهای معمولی(غیر کبیسه) آخرین ماه سال 29 روزه است.بنابراین هر فصل با 3 ماه متوالی منطبق است.

انتظار می رود که تقریبا هرچهارمین سال در تقویم ایرانی یک سال کبیسه باشد و این نظم مشهور در تقویم خورشیدی است. به علاوه معمولا بعد از هر 32 سال(بعضی اوقات بعد از 28 یا 36) یک سال معمولی اضافه می شود یعنی 4 سال متوالی به جای 3 سال متوالی 365 روزه است.به طور متداول سالهای کبیسه به طور یکنواخت در دوره های 33 ساله محاسبه می شوند و سالهایی هستند که در تقسیم بر 33 باقی مانده 1،5،9،13،17،22،26 و 30 داشته باشند برای نمونه سال جلالی 1375 که در 20 مارس 1996 شروع شده است باقی مانده 22 دارد بنابراین کبیسه است. این قانون ها در "برنامه ی خیام "علی مویدیان و مش چراغ علی که بر روی اینترنت قابل دسترسی است به کار رفته است متاسفانه این رفتار ساده به طور نامحدود نیست و این دوره های 33 ساله مطمئنا در برخی اوقات دارای شکاف هستند.حسین باقر زاده ی رفسنجانی در مقدمه ی این برنامه به اینکه ممکن است یک شکاف دراوایل قرن بعدی هجری به وجود بیاید و اینکه این برنامه تا ابتدای سال 2050 میلادی باید درست کار کند،اشاره کرده است.هدف این مقاله مشخص کردن طول زمانی دقیقی است که قانون باقی مانده ها در آن صحیح است وایجاد قانونی برای تقویم جلالی که درآینده ی نزدیک کاربردی خواهد شد

2.زمینه نجومی

به طور کلی،برای تعیین کبیسه بودن یا نبودن یک سال شمسی ضروری است تا تاریخ و زمان اعتدال بهار در شروع آن سال و در شروع سال بعد را بدانیم .در پایان من نظریه تحلیلی حرکت زمین به دور خورشید را به کار می گیرم(بریتاگنون و دیگران 1986)، که در حدود 2 ثانیه در مختصات زاویه ای خورشید که از زمین دیده می شود، دقیق است.از این نظریه درروند همگرا شدن برای پیدا کردن TT or Ephemeris Time) Terrestrial Time) لحظه ای که طول جغرافیایی آسمانی خورشید مساوی با صفر است ، استفاده می شده است . TT اعتدالی بوده است سپس به( Universal Time (UT1 با استفاده ازبرآورد های گذشته، اندازه گیری ها، و پیشگوئی های آینده ی اختلاف
(T = TT - UT1 = 32.184 - (UT1 - TAI D، که TAI زمان اتمی مقیاسBIPM است، تبدیل می شود.برای سالهای گذشته و پیشگوئی های آینده من از جدول داده ها وفرمول های "استفان و موریسون (1984)" استفاده کرده ام:

DT = ì
ï
í
ï
î
(44.3t + 320)t + 1360
for   y < 948
25.5t2
for   948 £ y < 1637
25.5t2 - 36
for   y > 2005

(در آخرین عبارت 36- ثانیه اضافه شده است تامطمئن شویم که یک انتقال بدون اشکال از داده های جدول انجام شده است.)در جائی کهy,t = (y - 1800)/100سال جولین است و TD بر حسب ثانیه بدست می آید. بیشتر داده های اخیر جدول وپیشگویی ها تا 2006 ازIERS Annual Reports وآرشیو USNO بر روی اینترنت قابل دسترسی است.

در جدول1 قسمتی از لیست نقاط اعتدالی بهارکه بر اساسUniversal Time است،که ممکن است نفع عمومی داشته باشد،ارائه شده است. در آخرین گام ،متوسط زمان تهران با استفاده از اضافه کردن طول جغرافیایی آن،3.425 ساعت، بهUT1 نقطه اعتدالی، محاسبه می شود.

جدول1: نقاط اعتدالی 1900_2099

 Year  Day UT1       Year  Day  UT1   Year Day UT1 Year Day UT1
 AD  Mar  [h:m]     AD  Mar  [h:m] AD Mar [h:m] AD Mar [h:m]

 1900  21  1:39     1950  21  4:35       2000 20 7:35       2050 20 10:19
 1901  21  7:24     1951  21  10:26   2001 20 13:31 2051 20 15:58
 1902  21  13:16     1952  20  16:13   2002 20 19:16 2052 19 21:55
 1903  21  19:15     1953  20  22:01   2003 21 1:00 2053 20 3:46
 1904  21  0:58     1954  21  3:53   2004 20 6:48 2054 20 9:33
 1905  21  6:58     1955  21  9:35   2005 20 12:33 2055 20 15:28
 1906  21  12:53     1956  20  15:21   2006 20 18:25 2056 19 21:10
 1907  21  18:33     1957  20  21:16   2007 21 0:07 2057 20 3:07
 1908  21  0:28     1958  21  3:05   2008 20 5:48 2058 20 9:04
 1909  21  6:13     1959  21  8:55   2009 20 11:44 2059 20 14:44
 1910  21  12:03     1960  20  14:43   2010 20 17:32 2060 19 20:38
 1911  21  17:54     1961  20  20:32   2011 20 23:21 2061 20 2:25
 1912  20  23:29     1962  21  2:30   2012 20 5:14 2062 20 8:07
 1913  21  5:18     1963  21  8:20   2013 20 11:01 2063 20 13:59
 1914  21  11:11     1964  20  14:10   2014 20 16:57 2064 19 19:38
 1915  21  16:51     1965  20  20:05   2015 20 22:45 2065 20 1:27
 1916  20  22:47     1966  21  1:52   2016 20 4:30 2066 20 7:19
 1917  21  4:37     1967  21  7:37   2017 20 10:28 2067 20 12:53
 1918  21  10:26     1968  20  13:22   2018 20 16:15 2068 19 18:48
 1919  21  16:19     1969  20  19:08   2019 20 21:58 2069 20 0:44
 1920  20  21:59     1970  21  0:56   2020 20 3:49 2070 20 6:34
 1921  21  3:51     1971  21  6:38   2021 20 9:37 2071 20 12:34
 1922  21  9:48     1972  20  12:21   2022 20 15:33 2072 19 18:20
 1923  21  15:29     1973  20  18:13   2023 20 21:24 2073 20 0:13
 1924  20  21:21     1974  21  0:06   2024 20 3:06 2074 20 6:08
 1925  21  3:12     1975  21  5:57   2025 20 9:01 2075 20 11:46
 1926  21  9:01     1976  20  11:50   2026 20 14:45 2076 19 17:38
 1927  21  14:59     1977  20  17:42   2027 20 20:24 2077 19 23:30
 1928  20  20:44     1978  20  23:33   2028 20 2:16 2078 20 5:10
 1929  21  2:35     1979  21  5:22   2029 20 8:01 2079 20 11:00
 1930  21  8:30     1980  20  11:10   2030 20 13:51 2080 19 16:43
 1931  21  14:06     1981  20  17:03   2031 20 19:40 2081 19 22:34
 1932  20  19:54     1982  20  22:55   2032 20 1:21 2082 20 4:31
 1933  21  1:43     1983  21  4:39   2033 20 7:22 2083 20 10:10
 1934  21  7:27     1984  20  10:24   2034 20 13:17 2084 19 15:59
 1935  21  13:18     1985  20  16:14   2035 20 19:03 2085 19 21:53
 1936  20  18:57     1986  20  22:03   2036 20 1:02 2086 20 3:35
 1937  21  0:45     1987  21  3:52   2037 20 6:49 2087 20 9:28
 1938  21  6:43     1988  20  9:39   2038 20 12:40 2088 19 15:16
 1939  21  12:28     1989  20  15:28   2039 20 18:31 2089 19 21:06
 1940  20  18:24     1990  20  21:19   2040 20 0:11 2090 20 3:02
 1941  21  0:21     1991  21  3:02   2041 20 6:06 2091 20 8:41
 1942  21  6:10     1992  20  8:48   2042 20 11:52 2092 19 14:33
 1943  21  12:03     1993  20  14:41   2043 20 17:27 2093 19 20:34
 1944  20  17:48     1994  20  20:28   2044 19 23:20 2094 20 2:21
 1945  20  23:37     1995  21  2:15   2045 20 5:07 2095 20 8:15
 1946  21  5:33     1996  20  8:03   2046 20 10:57 2096 19 14:02
 1947  21  11:13     1997  20  13:55   2047 20 16:52 2097 19 19:48
 1948  20  16:57     1998  20  19:54   2048 19 22:33 2098 20 1:40
 1949  20  22:48     1999  21  1:46   2049 20 4:28 2099 20 7:17
 

 

کل جدول اعتدالی سال های 550 تا 3800 را شامل می شود،از زمان تهران برای مشخص کردن سال کبیسه تقویم جلالی استفاده می شود.طرح سالهای کبیسه تقریبا با قاعده است.آنها در هر 4 سال در گروه های 28 ،32 ،36 ساله که در هر دوره یک سال معمولی اضافه قرار می گردد.معمولا آنها در گروه های 32+1 ساله قرار می گیرند و استثنا های کمی در برخی مواقع پیش می آید ، که ما آنها را در اینجا "شکاف"(breaks)می نامیم ، می توانند دررویه عملی به کار گرفته شوند تا کل رشته سالهای کبیسه را نوسازی کنند.در جدول 2 سالهای جلالی ، اولین سال (کبیسه) یک دوره جدید(معمولا یک دوره 33 ساله ) بعد از یک شکاف را نشان می دهد.(به بیان دیگر بعد از چهارمین سال معمولی گروه دوره های 28 یا 38 ساله بسته خواهد شد.)

جدول2: سالهای میلادی(Gy) که پایان یک دوره ی 29 یا37 ساله رانشان می دهند که شکافی درقانون معتبر 33 ساله ایجاد می کنند. در حدود 20 مارس سال میلادی چهارمین سال رایج تمام می شود و سال کبیسه شمسی آغاز می شود(Jy)


 
Gy  Jy            Gy   Jy           Gy  Jy           Gy  Jy 

560  -61   1307  686 1831 1210 2883 2262
630  9   1377  756 2256 1635 2945 2324
659  38   1439  818 2681 2060 3015 2394
820  199   1732  1111 2718 2097 3077 2456
1047  426   1802  1181 2813 2192 3799 3178
 

در جدول2 مشاهده می کنید که دوره های 33 ساله میان سالهای 1831 و 2256 به طور متوالی تکرار شده اند.محک دقیقتری نشان می دهد که در واقع از سال 1799 برقرار است،ازآنجاییکه 1831 پایان یک دوره ی 29 ساله را نشان می دهد، .اگر شکاف قبلی 4 سال زودتر بیفتد در اینجا نشان داده نمی شود. بنابراین این فاصله ی زمانی است که الگوریتم خیام درآن صحیح است.مکانی وجود دارد که این الگوریتم در آن درست کار نمی کند وحد بالای آن ممکن است در 2124 بعد از میلاد قرار بگیرد.من در زمانیکه دررابطه با خطا ها صحبت می کنم به این سوال باز می گردم.

3.الگوریتمی برای تقویم جلالی:

الگوریتم پیشنهاد شده بر پایه لیست شرح داده شده ی سالهایی است که شکافی درچهارمین سال رایجی که بعد از 28 یا 36 سال(نه 32 سال) دوره های 4 ساله ازوقوع قبلی چهار سال رایج پی در پی.در طول 3000 سال تنها در حدود 20  شکاف وجود دارد و آنها اجازه ی یک بازسازی راحت با ترتیب کامل سالهای کبیسه جلالی را می دهند

برای مشخص کردن اینکه یک سال جلالی معمولی است یا کبیسه ، تعداد سالهایی را که از آخرین شکاف جدول 2 گذشته است، پیدا می کنیم که آن را N  می نامیم.با یک استثنا، سال مورد نظر کبیسه است اگر1- باضافه باقی مانده N + 1)/33 )، بر 4 بخشپذیر باشد یا

lp = MOD[MOD(N + 1,33) - 1,4]

برابر با صفر شود، در اینجا MOD عمل پیدا کردن باقی مانده در حالتیکه اولین نشانوند بر دومی تقسیم می شود را برعهده دارد،استثنا مربوط به موردی که سال مورد نظردر داخل5 سال پیرو شکاف قرار می گیرد . در این مورد به جای N + 1 در بالامقدار N + 1 ± 4 باید استفاده شود، که علامت + زمانی که سال مطرح شده به یک دوره ی 29 ساله وابسته باشد و در غیر این صورت علامت - استفاده می شود(به عبارتی در دوره های 37 ساله )

با استفاده از علم حساب اعداد صحیح این الگوریتم به دو خط فورترن(بخش لیست سالهایی که شکاف ایجاد می کنند لازم است.) کاهش می یابد. برای سالهای معمولی باقی مانده تقسیم به 4 به عبارتی lp تعداد سالهایی که از آخرین سال کبیسه گذشته است را مشخص می کند.به عنوان مثال باقی مانده 1 (2 یا 3 ) به این معنی است که سال کبیسه یک سال پیش(2 یا 3 سال پیش ) بوده است .بدیهی است که این ممکن است که بگوید که آیا سال مطرح شده یکی ازچهارمین های رایج است.این مورد زمانی کهN + 1 (در مورد استثنا N + 1 ± 4) بر 33 بخشپذیر باشد.

برای تبدیل سال های شمسی به میلادی لازم است تا شماره سال های کبیسه را از یک مبدا زمانی در هر دو تقویم بیابیم.در تقویم جلالی شماره سال های کبیسه میان دو شکاف مجاور در جدول 2 را می گوییم میانyiو yj  هست

lj = 8 INT(Nj/33) + INT[MOD(Nj,33)/4]

که Nj = yj - yi  وINT تابعی است که قسمت صحیح نشانوند داده شده را بر می گرداند.عددهای lj  باید تا زمانی کهyj کمتر از سال سوال شده شود جمع شوند. باقی بماند پس مجموع باید اضافه شود به

8 INT(N/33) + INT{[MOD(N,33) + 3]/4} + k

عدد سال کبیسه از آخرین شکاف.k تنها زمانیکه سال مطرح شده 4 سال قبل از شکاف متوالی(yj) قرار بگیرد ،1 است و در گروه رایج 37 ساله است  در غیر این صورت 0  است.

این الگوریتم نوشته شده به زبان فورترن، زیر روال( JalCal(Jy,leap,Gy,March,  که در جدول 3 نشان داده شده است، که برای یک سال جلالی Jy اطلاعات یک سال کبیسه را در متغیرleapبر می گرداند که از 0 تا 4 در نظر گرفته شده است، که در بالا توضیح داده شده است. این روال همچنین تاریخ میلادی مطابق با اولین روز سال جلالی در متغیرGy(سال میلادی)و مارس(چندمین روز مارس) برمی گرداند.بنابراین ازآن مستقیما برای بازگوکردن شروع تقویم ایرانی برای هر سالی در میان حدود 3000 سال ، با تقوم میلادی استفاده کرد.

جدول3:

    subroutine JalCal(Jy,leap,Gy,March)
c This procedure determines if the Jalaali (Persian) year is 
c leap (366-day long) or is the common year (365 days), and 
c finds the day in March (Gregorian calendar) of the first 
c day of the Jalaali year (Jy)
c Input: Jy - Jalaali calendar year (-61 to 3177)
c Output:
c  leap - number of years since the last leap year (0 to 4)
c  Gy  - Gregorian year of the beginning of Jalaali year
c  March - the March day of Farvardin the 1st (1st day of Jy)
    integer breaks(20),Gy
c Jalaali years starting the 33-year rule
    data breaks/-61,9,38,199,426,686,756,818,1111,1181,
   *  1210,1635,2060,2097,2192,2262,2324,2394,2456,3178/
    Gy=Jy+621
    leapJ=-14
    jp=breaks(1)
    if(Jy.lt.jp.or.Jy.ge.breaks(20)) print'(a,i5,a,i5,a)',
   *' Bad year number:',Gy,' Gregorian  =',Jy,' Jalaali'
c Find the limiting years for the Jalaali year Jy
    do 1 j=2,20
    jm=breaks(j)
    jump=jm-jp
    if(Jy.lt.jm) go to 2
    leapJ=leapJ+jump/33*8+MOD(jump,33)/4
1   jp=jm
2   N=Jy-jp
c Find the number of leap years from AD 621 to the beginning 
c of the current Jalaali year in the Persian calendar
    leapJ=leapJ+N/33*8+(MOD(N,33)+3)/4
    if(MOD(jump,33).eq.4.and.jump-N.eq.4) leapJ=leapJ+1
c and the same in the Gregorian calendar (until the year Gy)
    leapG=Gy/4-(Gy/100+1)*3/4-150
c Determine the Gregorian date of Farvardin the 1st
    March=20+leapJ-leapG
c Find how many years have passed since the last leap year
    if(jump-N.lt.6) N=N-jump+(jump+4)/33*33
    leap=MOD(MOD(N+1,33)-1,4)
    if(leap.eq.-1) leap=4
     en

 

این قبیل زیر روال می تواند برای تبدیل کل تاریخ از تقویم ایرانی به کار رود اگر ما به خاطر داشته باشیم که به ازایm (ماه ) و d (روز) تاریخ جلالی

31(m - 1) - (m - 7) INT(m/7) + d

روز از شروع هرسال جلالی(شمسی)سپری شده است.

برنامه کاربردی زیر برای تبدیل تاریخ شمسی،ابتدا به روزهای جولین(JD)، سپس به میلادی یا جولین وهمچنین به صورت معکوس،از این تاریخ ها به تاریخ شمسی نوشته شده و تست شده است رویه های ذیل درفورترن که این کارها را انجام می دهند از طرف نویسنده قابل دسترسی هستند.(متن کامل برنامه به زبان فورترن ، نسخه قابل اجرا )

تابع(Jal2JD(Jy,m,d ----- تاریخ شمسی را به روزهای جولین براساس ظهر گرینویچ تبدیل می کند.

تابع(JG2JD(JGy,m,d,1/0-----تاریخ های میلادی /جولین را به روزهای جولین تبدیل می کند.

تابع(JD2Jal(JDN,Jy,m,d-----------روزهای جولین را به تاریخ شمسی تبدیل می کند

تابع(JD2JG(JDN,JGy,m,d,1/0---------روزهای جولین را به تاریخ های میلادی/جولین تبدیل می کند.

4.بحث خطا ها:

به علت تقریب طبیعی جدول نجومی که نتیجه ی آن زمان اعتدالی است ممکن است خطایی در حدود 1 دقیقه ی زمان وجود داشته باشد. نا مشخص بودنTD به نتیجه نهایی این خطا اضافه می کند.این پارامترها از مشاهدات مستقیم تنها برای قبل از 1630 بعد از میلاد بسیار واضح هستند.

جدول 4: سال های بحرانی در تقویم جلالی که بیشتر احتمال دارند تا ترتیب شکاف ها را تغییر دهند . چهار ستون اول تاریخ میلادی در مارس ، نقطه اعتدالی بهار به زمان متوسط تهران (به ساعت و دقیقه) و متغیرT = TT - UT1Dرا نشان می دهد. سپس روز اول سال شمسی( اولین روز فروردین) بر حسب روزهای مارس و سال شمسی مربوطه وجود دارد. در ستون آخر امکان افزایش به(+) و کاهش(-) از شکاف های موجود در جدول 2 آمده است.

Year Day of Teheran DT 1st Jalaali    Effect of
AD March time [min] Farv. year     actual error

 626 21 12:00.4 61.8 22 5   -9      -38
 659 21 11:56.6 57.9 21     38 -38      +71
 886 20 11:57.7 35.6 20   265 +269    +298
1113 21 11:58.5 20.0 21   492 +496    +525
1373 20 12:01.3 7.7 21   752 -756    +789
2124 20 12:00.3 3.9 21 1503 +1503  +1540
2322 21 11:58.0 11.0 21 1701 +1705  +1734
2681 20 11:59.6 32.4 20 2060 -2060  -2097
2780 20 12:04.8 40.2 21 2159 +2159  -2192
2813 20 11:56.3 43.0 20 2192 -2192  +2225
2846 20 11:59.1 45.9 20 2225 +2229  -2262
2879 20 12:03.5 48.9 21 2258 -2262  +2295
2912 20 12:03.3 52.0 21 2291 +2291  -2324
3011 21 12:00.9 61.7 22 2390 -2394  +2427
3044 20 12:02.2 65.2 21 2423 +2423  -2456
3176 20 11:56.7 79.9 20 2555 +2559  +2588
3209 20 11:59.9 83.8 20 2588 +2592  +2621
3370 20 12:11.0 104.2 21 2749 +2749  +2786
3473 20 11:48.2 118.4 20 2852 +2856  +2885
3502 21 12:10.4 122.5 22 2881 +2881  +2918
3634 20 12:04.5 142.4 21 3013 +3013  +3050
3667 20 12:03.8 147.6 21 3046 +3046  +3083

 

شکاف های گذشته ، صرفا نجومی  و برپایه دانش همان زمان  بوده اند که ممکن است با تقویم جلالی واقعی منطبق نباشد  و تنها برای مقاصد نجومی استفاده می شده است.همچنین درشکاف های آینده ی جدول2  ممکن است مجموع یا مورد های جدیدی که براساس حرکت واقعی زمین نشان داده می شوند( رفتار متغیرTD ) پدیدار نشده باشد.بیشتر سالهای بحرانی ای در جدول4 لیست شده است، که تاریخ در ماه مارس(تقویم میلادی) و پیشگوئی زمان میانگین تهران هر دو با متغیر فرضی TD  معین شده است. جدول شامل همه مواردی که زمان اعتدالی از 12:00 به وقت تهران با کمتر از (1 + T/10D)  دقیقه  جابه جا می شود، که در اینجا 1 دقیقه به علت تردید در تعیین نقطه اعتدالی ودوره های دیگر که10 % خطا   TD  بستگی دارد(برآورد خطاهای خاص). سالهای جلالی مشخص شده در جدول4 ،اگر زمان نقطه اعتدالی قبل از 12:00 باشد، سالهای کبیسه هستند در غیراینصورت سال قبل آن سال کبیسه است.تغییری که انتظار داریم  تا در لیست  شکاف ها مطرح شود در مورد تغییرات زمان اعتدالی واقعی که در نقطه ظهر(12:00) به علت ترکیب اثر خطاهای جدول نجومی و تغییر در  TD  ، در آخرین ستون این جدول نشان داده شده است .

توجه کنید که بحث تغییرات تنها روی سال مورد سوال (آن رایک روز نسبت به تقویم میلادی تغییر می دهد) وآخرین روز سال جلالی گذشته، اثر می گذارد.بنابراین الگوریتم در این شکل ارائه شده تنها ممکن است برای برخی از سالهای  آینده جلالی در جدول 4 صحیح نباشد..در بدترین حالت اگرتخمین  TD  کمتر سیستماتیک باشد،10 سال بحرانی با نقطه اعتدالی بزرگتر از12:00آن جدول ممکن است قبل از 12:00 قرار بگیرد و بنابراین سالهای جلالی به اندازه یک روز در داخل سال قبل تغییر می کنند و خودشان سال کبیسه می شوند.باید TD با دقت بالایی باشد که در این صورت تنها 7 سال آینده در جدول4 احتمال تغییر وارونه را دارد.

 2124 مشکوک ترین سال است. نقاط اعتدالی بهار به زمان  تهران مشخص می کند که در این سال 1503 شمسی در 21 مارس شروع می شوند و نه  20 مارس زیرا در محاسبه زمان اعتدالی تنها در حدود یک سوم دقیقه از 12:00 گذشته است(جدول 4 را بینید.) بنابراین اگر TD  بیشتر از 20 ثانیه باشد که در این تحلیل پیش بینی شده است این سال یک شکاف اضافه خواهد بود ،  به الگوریتم ارائه شده  یک دوره 37 ساله (1540 شمسی)  اضافه می شود.


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید