اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام
روش تبدیل روز جولین به تاریخ قمری  برعکس روش تبدیل تاریخ قمری به روز جولین است :
کلیدواژه ها: تقویم، تبدیل تاریخ، جولین به هجری قمری
برای تبدیل تاریخ هجری قمری به روزهای جولین به صورت زیر عمل می کنیم:
کلیدواژه ها: تقویم، تبدیل تاریخ، قمری به ژولین