توسعه نرم افزار رادکام

اخبار، مطالب و رویدادهای مرتبط با توسعه نرم افزار رادکام

پارامترهای مدار زمین

 پارامترهای زمین -1

 

شکل بالا پارامترهای مدار زمین را چنانچه از بالای قطب شمال جغرافیایی زمین(NP)زمانی که در موقعیت انقلاب تابستانی شمالی نگاه کنیم، نشان می دهد(NP نقطه ای به سمت خورشید است.) مدار زمین بیضی است با(ثابتهای) قطر بزرگ a و قطر کوچک b ونیروی گریز از مرکزکه باe نشان می دهیم.خورشید یکی از دو مرکز (f1, f2) را به تصرف خود در می آورد متغیرهای , I, P, e و W عنصرهای مداری هستند.صفحه مدار زمین"دایره البروج زمان" می نامندو آن انحرافی به اندازه ی زاویه " I " نسبت به یک مرجع ثابت در دایره البروج است.( در شکل به صورت اغراق آمیز نشان داده شده است.) و این صفحه ثابت در طول جغرافیاییW در نقطه N به دو قسمت تقسیم می شود نسبت به نقطه ثابت بهار og ،.نقطه Pحضیض خورشیدنسبت به oبا طول جغرافیاییP است و به آهستگی در خلاف جهت عقربه های ساعت حرکت می کند.

  • قطر بزرگ: Major axis
  • قطر کوچک: Minor axis
  • دایره البروج زمان: Ecliptic of date
  • نقطه حضیض خورشید: Prihelion

پارامترهای زمین -2  

 زمین نسبت به دایره البروج زمان نرمال n  به اندازه زاویه e انحراف دارد.گردش زمین j در خلاف جهت عقربه های ساعت است.نیروی گرانش در طول دایره البروج زمان از طرف ماه و خورشید بر روی برآمدگی استوایی  زمین اثر می گذارد و باعث تغییر جهت محورگردش y در جهت عقربه های ساعت می شود.

 زمین نسبت به دایره البروج زمان نرمال n  به اندازه زاویه e انحراف دارد.گردش زمین j در خلاف جهت عقربه های ساعت است.نیروی گرانش در طول دایره البروج زمان از طرف ماه و خورشید بر روی برآمدگی استوایی  زمین اثر می گذارد و باعث تغییر جهت محورگردش y در جهت عقربه های ساعت می شود.

  • برآمدگی استوایی: Equatorial bulge
  • تغییر جهت محور: Precession

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید