طراحی سایت هلدینگ پایا سامان پارس


 هلدینگ پایا سامان پارس (سهامی خاص) یکی از شرکتهای مادر تخصصی بنیاد مسـتضعفان می باشد که در تاریخ 1386/08/07 تحت شماره 308460 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسیده است.


طراحی سایت هلدینگ پایا سامان پارس