لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۲۱۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۳۹۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان - - ۹۰۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان - - ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۲۷۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۲۷۰,۰۰۰ تومان - - ۱۸۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان - - ۹۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان - - ۹۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان