لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۴,۳۷۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۱۷۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۳۲۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۲,۴۷۵,۰۰۰ تومان - - ۷۵۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان - - ۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۱۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۱۵۰,۰۰۰ تومان - - ۱۲۵,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۲,۱۲۵,۰۰۰ تومان - - ۶۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۷۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۷۵۰,۰۰۰ تومان - - ۶۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان - - ۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان