لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۲,۷۴۴,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۳۹۲,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۷۲۸,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۵,۳۲۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۱۹,۰۴۰,۰۰۰ تومان - - ۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۵۰۴,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۵۰۴,۰۰۰ تومان - - ۳۳۶,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۱,۹۶۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان - - ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۷,۲۸۰,۰۰۰ تومان - - ۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان