لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۳,۰۳۸,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۴۳۴,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۸۰۶,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۲۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان - - ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۵۵۸,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۵۵۸,۰۰۰ تومان - - ۳۷۲,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۲,۱۷۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان - - ۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان - - ۵,۵۸۰,۰۰۰ تومان