لیست قیمت SSL

Sectigo (Comodo)

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo (Comodo) SSL - ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL ۸۳۳,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard - ۵,۱۸۵,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard ۲,۹۷۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL - ۱۷۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL ۱۱۹,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL - ۳۷۴,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL ۲۲۱,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard - ۲,۸۵۶,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard ۱,۶۱۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL - ۳,۰۴۳,۰۰۰ تومان - ۹۳۵,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL ۱,۶۸۳,۰۰۰ تومان - - ۵۱۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL - ۱۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان - ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL ۵,۷۸۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL - ۱۷۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL ۱۰۲,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard - ۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL - ۱۷۰,۰۰۰ تومان - ۱۵۳,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL ۱۰۲,۰۰۰ تومان - - ۸۵,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSLWildcard - ۲,۶۳۵,۰۰۰ تومان - ۷۶۵,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSLWildcard ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان - - ۴۰۸,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL - ۸۵۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL ۵۱۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard - ۲,۷۲۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL - ۸۵۰,۰۰۰ تومان - ۷۶۵,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL ۵۱۰,۰۰۰ تومان - - ۴۰۸,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL - ۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Premium EV SSL ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL - ۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان - ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV Multidomain SSL ۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۳۹۴,۰۰۰ تومان