لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۳,۴۳۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۴۹۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۹۱۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۶,۶۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان - - ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۶۳۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۶۳۰,۰۰۰ تومان - - ۴۲۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان - - ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان - - ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان