لیست قیمت SSL

Sectigo (Comodo)

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo (Comodo) SSL - ۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL ۷۸۴,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard - ۴,۸۸۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL - ۱۶۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL ۱۱۲,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL - ۳۵۲,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL ۲۰۸,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard - ۲,۶۸۸,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard ۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL - ۲,۸۶۴,۰۰۰ تومان - ۸۸۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL ۱,۵۸۴,۰۰۰ تومان - - ۴۸۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL - ۹,۴۴۰,۰۰۰ تومان - ۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL ۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL - ۱۶۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL ۹۶,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard - ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL - ۱۶۰,۰۰۰ تومان - ۱۴۴,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL ۹۶,۰۰۰ تومان - - ۸۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSLWildcard - ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان - ۷۲۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSLWildcard ۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان - - ۳۸۴,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL - ۸۰۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL ۴۸۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard - ۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL - ۸۰۰,۰۰۰ تومان - ۷۲۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL ۴۸۰,۰۰۰ تومان - - ۳۸۴,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL - ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Premium EV SSL ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL - ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان - ۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV Multidomain SSL ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۳۱۲,۰۰۰ تومان