لیست قیمت SSL

Sectigo (Comodo)

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo (Comodo) SSL ۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard ۴,۷۲۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL ۱۸۹,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL ۳۵۱,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard ۲,۵۶۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL ۲,۶۷۳,۰۰۰ تومان - - ۸۱۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL ۹,۱۸۰,۰۰۰ تومان - - ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۱۶۲,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۱۶۲,۰۰۰ تومان - - ۱۳۵,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۲,۲۹۵,۰۰۰ تومان - - ۶۴۸,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۸۱۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۲,۴۳۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۸۱۰,۰۰۰ تومان - - ۶۴۸,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان - - ۳,۱۰۵,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۲۱۴,۰۰۰ تومان