لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۱,۴۲۱,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۵,۰۷۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۲۰۳,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۳۷۷,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان - - ۸۷۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۹,۸۶۰,۰۰۰ تومان - - ۴,۳۵۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۲۹۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۲۹۰,۰۰۰ تومان - - ۱۷۴,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۲,۷۵۵,۰۰۰ تومان - - ۸۷۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان - - ۸۷۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۳,۷۷۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۶۱۰,۰۰۰ تومان