لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۱,۵۱۹,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۵,۴۲۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۲۱۷,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۴۰۳,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان - - ۹۳۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ تومان - - ۴,۶۵۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۲۷۹,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۲۷۹,۰۰۰ تومان - - ۱۸۶,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان - - ۹۳۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۱,۰۸۵,۰۰۰ تومان - - ۹۳۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۴,۰۳۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان