لیست قیمت SSL

Sectigo (Comodo)

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo (Comodo) SSL - ۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL ۱,۰۷۸,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard - ۶,۷۱۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL - ۲۲۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL ۱۵۴,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL - ۴۸۴,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL ۲۸۶,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard - ۳,۶۹۶,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard ۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL - ۳,۹۳۸,۰۰۰ تومان - ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL ۲,۱۷۸,۰۰۰ تومان - - ۶۶۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL - ۱۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان - ۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL ۷,۴۸۰,۰۰۰ تومان - - ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL - ۲۲۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL ۱۳۲,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard - ۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL - ۲۲۰,۰۰۰ تومان - ۱۹۸,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL ۱۳۲,۰۰۰ تومان - - ۱۱۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSLWildcard - ۳,۴۱۰,۰۰۰ تومان - ۹۹۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSLWildcard ۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان - - ۵۲۸,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL - ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL ۶۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard - ۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL - ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان - ۹۹۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL ۶۶۰,۰۰۰ تومان - - ۵۲۸,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL - ۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Premium EV SSL ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL - ۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان - ۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV Multidomain SSL ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۸۰۴,۰۰۰ تومان