لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۱۹۶,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۳۶۴,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان - - ۸۴۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان - - ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۲۲۴,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۳۳۶,۰۰۰ تومان - - ۱۶۸,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۸۴۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۸۴۰,۰۰۰ تومان - - ۶۷۲,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان - - ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۲۹۶,۰۰۰ تومان