لیست قیمت SSL

Sectigo (Comodo)

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo (Comodo) SSL ۱,۲۷۴,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard ۴,۵۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL ۱۸۲,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL ۳۳۸,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard ۲,۴۷۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL ۲,۵۷۴,۰۰۰ تومان - - ۷۸۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL ۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان - - ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۱۵۶,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۱۵۶,۰۰۰ تومان - - ۱۳۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۲,۲۱۰,۰۰۰ تومان - - ۶۲۴,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۷۸۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۷۸۰,۰۰۰ تومان - - ۶۲۴,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۱۳۲,۰۰۰ تومان