لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۱,۶۶۶,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۲۳۸,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۴۴۲,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۱۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان - - ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۳۰۶,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۳۰۶,۰۰۰ تومان - - ۲۰۴,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان - - ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان - - ۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان