لیست قیمت SSL

Sectigo

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo SSL ۲,۲۵۴,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo SSL Wildcard ۸,۰۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Positive SSL ۳۲۲,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL ۵۹۸,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Essential SSL Wildcard ۴,۳۷۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo Multi-Domain SSL ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL ۱۵,۶۴۰,۰۰۰ تومان - - ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۴۱۴,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۴۱۴,۰۰۰ تومان - - ۲۷۶,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان - - ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان - - ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان