لیست قیمت SSL

Sectigo (Comodo)

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo (Comodo) SSL ۱,۳۷۲,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL ۱۹۶,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL ۳۶۴,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard ۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL ۲,۷۷۲,۰۰۰ تومان - - ۸۴۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL ۹,۵۲۰,۰۰۰ تومان - - ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL ۱۶۸,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL ۱۶۸,۰۰۰ تومان - - ۱۴۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL Wildcard ۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان - - ۶۷۲,۰۰۰ تومان
Certum Trusted SSL ۸۴۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted Multidomain SSL ۸۴۰,۰۰۰ تومان - - ۶۷۲,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL Wildcard ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان - - ۳,۲۲۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV SSL ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV Multidomain SSL ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۲۹۶,۰۰۰ تومان