لیست قیمت SSL

Sectigo (Comodo)

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo (Comodo) SSL - ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL ۶۳۷,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard - ۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard ۲,۲۷۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL - ۱۳۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL ۹۱,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL - ۲۸۶,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL ۱۶۹,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard - ۲,۱۸۴,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard ۱,۲۳۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL - ۲,۳۲۷,۰۰۰ تومان - ۷۱۵,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL ۱,۲۸۷,۰۰۰ تومان - - ۳۹۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL - ۷,۶۷۰,۰۰۰ تومان - ۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL ۴,۴۲۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL - ۱۳۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL ۷۸,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard - ۲,۰۱۵,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۱,۱۰۵,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL - ۶۵۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL ۳۹۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard - ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV SSL - ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Premium EV SSL ۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL - ۱,۰۵۳,۰۰۰ تومان - ۲۶۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL ۶۲۴,۰۰۰ تومان - - ۱۳۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL - ۵,۳۰۴,۰۰۰ تومان - ۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان - - ۵۲۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV Multidomain SSL - ۱۳,۲۶۰,۰۰۰ تومان - ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV Multidomain SSL ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان