لیست قیمت SSL

Sectigo (Comodo)

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Sectigo (Comodo) SSL - ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL ۷۳۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard - ۴,۵۷۵,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) SSL Wildcard ۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL - ۱۵۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Positive SSL ۱۰۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL - ۳۳۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL ۱۹۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard - ۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان - -
Sectigo (Comodo) Essential SSL Wildcard ۱,۴۲۵,۰۰۰ تومان - - -
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL - ۲,۶۸۵,۰۰۰ تومان - ۸۲۵,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain SSL ۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان - - ۴۵۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL - ۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان - ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان
Sectigo (Comodo) Multi-Domain Wildcard SSL ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان - - ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

Certum

عنوان ۱ سال ۲ سال ۳ سال SAN
Certum Commercial SSL - ۱۵۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL ۹۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial SSL Wildcard - ۲,۳۲۵,۰۰۰ تومان - -
Certum Commercial SSL Wildcard ۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL - ۷۵۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL ۴۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Trusted SSL Wildcard - ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Trusted SSL Wildcard ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Premium EV SSL - ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان - -
Certum Premium EV SSL ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان - - -
Certum Commercial Multidomain SSL - ۱,۲۱۵,۰۰۰ تومان - ۳۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Commercial Multidomain SSL ۷۲۰,۰۰۰ تومان - - ۱۵۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL - ۶,۱۲۰,۰۰۰ تومان - ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Trusted Multidomain SSL ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان - - ۶۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV Multidomain SSL - ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان - ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Certum Premium EV Multidomain SSL ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان - - ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان