طراحی سایت خوش خبریم


مرزهای دانش و فنآوری با شتابی شگفت‌انگیز به پیش میرود! آنچنان که دنیا را در آستانه یک دگرگونی فراگیر قرار داده‌است. دگرگونی‌ای که به آن نام "انقلاب چهارم صنعتی" داده شده است. ما خبر بد نخواهیم داشت! و بیشترین رویدادهایی که گزارش خواهیم کرد در گروه دانش و فناوری است و به آنهایی که تاثیر ژرف تری در انقلاب چهارم صنعتی دارند , بیشتر خواهیم پرداخت.