خبرگزاری ها و سایتهای خبری طراحی سایت خبرگزاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی (نیپنا)
موبایل
دسکتاپ
بهمن ۱۳۸۷
۱۵۶
۳.۶۷
Loading
پتروشیمی
مشخصه های فنی
فناوری EEB, dotNET, SQL Server
طراحی سایت خانواده پتروشیمی (زیرپورتال خبرگزاری نیپنا)
موبایل
دسکتاپ
طراحی سایت خبرگزاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی (نیپنا)
موبایل
دسکتاپ