خرید هاست دانلود با ترافیک نامحدود - ایران

تنظیم سفارش
ورود به سایت
تایید سفارش
پرداخت سفارش
هاست دانلود- ۲۰ گیگابایت

فضای دیسک
۲۰ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد الیاس دامنه
10
کنترل پنل
Plesk
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۱,۲۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هاست دانلود- ۴۰ گیگابایت

فضای دیسک
۴۰ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد دامنه
۱
تعداد الیاس دامنه
10
کنترل پنل
Plesk
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هاست دانلود- ۵۰ گیگابایت

فضای دیسک
۵۰ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد الیاس دامنه
10
کنترل پنل
Plesk
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هاست دانلود-۱۰۰ گیگابایت

فضای دیسک
۱۰۰ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد الیاس دامنه
10
کنترل پنل
Plesk
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاست دانلود-۲۰۰ گیگابایت

فضای دیسک
۲۰۰ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد الیاس دامنه
10
کنترل پنل
Plesk
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هاست دانلود- ۵۰۰ گیگابایت

فضای دیسک
۵۰۰ GB
ترافیک ماهیانه
نامحدود
تعداد الیاس دامنه
10
کنترل پنل
Plesk
مدیریت فنی و امنیتی توسط رادکام

۲۵,۲۰۰,۰۰۰ ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
مالیات بر ارزش افزوده به فاکتور افزوده خواهد شد.