ماژول مناقصه ها و مزایده ها

ماژولِ مناقصه و مزایده به شما امکان می دهد تا در طراحی سایت، بانک اطلاعات مناقصه ها و مزایده های سازمان خود را نگهداری نمایید و موارد مورد نظر را از طریقِ سایت یا پورتال خود عرضه کنید .برای اپراتورهای این سامانه، علاوه بر تعیین دسترسی و یا عدم دسترسی، نقش کاربری نیز تعریف شود. این نقش می تواند حق تولید و ویرایش آگهی ها باشد، یا اینکه از حق انتشار نیز برخوردار باشد.

در هنگام طراحی سایت، برای آگهی و مناقصه های منتشر شده ، صفحات مشاهده متناسب با رعایت نکات سئو (SEO) طراحی خواهند شد و به علاوه امکان جستجو نیز برای این بخش طراحی و پیاده سازی خواهد شد.

مناقصه و مزایده در طراحی سایت

امکانات ماژول مناقصه ها و مزایده ها

  • ارائه مناقصه ها و مزایده ها با در نظر گرفتن استانداردهای مربوطه
  • دسته بندی موضوعی مناقصه ها و مزایده ها
  • امکان تعیین نقش کاربران برای تولید و انتشار توسط مدیر مانا
  • درج تصویر مربوط به هر مناقصه و مزایده
  • امکان جستجوی اختصاصی داخل ماژول