ماژول امتیاز دهی و اظهار نظر کاربران

در طراحی سایت برای  برخی از ماژول ها همچون : اخبار ، مقالات ، محصولات و .... می توان امکان امتیاز دهی و اظهارنظر کاربران سایت یا پورتال را برای دریافت نظرات آنها فراهم نمود.

به عنوان مثال جمع آوری نظرات کاربران سایت در مورد یک محصول باعث می شود نقاط قوت و ضعف آن محصول برای ارائه کننده آن محصول و همچنین کاربران دیگر مفید واقع شود و موجبات ارتقاء کیفیت آن محصول توسط تولید کننده و تصمیم گیری بهتر کاربران را فراهم آورد. این ماژول قابلیت همراهی با تمام ماژول های دیگر سایت را داراست.

نظرات ارسال شده توسط کاربران سایت پس از بررسی و تایید مدیر سایت یا پورتال در خروجی سایت متناسب با طراحی انجام شده، منتشر می شود.

ماژول رسانه

امکانات ماژول امتیاز دهی و اظهار نظر کاربران

  • امتیازدهی از 0 تا 10 به یک محصول یا مطلب توسط کاربران پورتال
  • ارسال اظهار نظرتوسط کاربران در مورد یک محصول یا مطلب از طریق فرم الکترونیکی در نظرگرفته شده
  • امکان بررسی اظهار نظرهای ارسال شده کاربران توسط مدیرپورتال و انتشار آنها در پورتال پس از تایید و نمایش در بخش مربوطه برای مشاهده کاربران دیگر پورتال
  • امکان استفاده از این ماژول دربخش هایی از پورتال که دریافت نظرات کاربران موثر می باشد، بخش هایی همچون اخبار، مقالات، محصولات و ...
  • قابلیت نمایش اظهار نظرها بر اساس ماژول مرتبط