ماژول طرح‌ها و پروژه‌ها

ماژولِ طرح‌ها و پروژه‌ها بانک اطلاعات طرحها و پروژه ها در وب سایت سازمان است. طرحها و پروژه ها، در این ماژول در 3 دسته زیر نگهداری می شوند:

  • اجرا شده
  • در دست اجرا
  • در دست مطالعه

ساختار اطلاعاتی این ماژول ممکن است برای سازمانهای مختلف متفاوت باشد. این ماژول از جهت ساختار اطلاعاتی، قابلیت تغییر دارد و متناسب با نیازهای طراحی سایت سازمان شما پیاده می‌شود. این ماژول با ماژول آلبوم نیز در ارتباط است و علاوه بر امکان الصاق عکس برای هر پروژه، امکان الصاق آلبوم تصاویر پروژه نیز وجود دارد.

طرحها و پروژه ها در طراحی سایت

امکانات ماژول طرح‌ها و پروژه‌ها

  • ارائه طرح ها و پروژه ها بصورت دسته بندی شده
  • ارائه جزئیات مربوط به هر پروژه مطابق با استانداردهای مربوطه
  • اختصاص آلبوم تصاویر مربوط به هر پروژه بصورت مجزا
  • امکان جستجوی اختصاصی طرح ها براساس وضعیت و نام طرح داخل ماژول