ماژول رویداد نگار

هنگامی که چند نفر کار ورود اطلاعات و مدیریت بخش های مختلف سایت یا پورتال را با توجه به سطح دسترسی که مدیر سایت یا پورتال از طریق ماژول مدیریت کاربران سایت تعیین نموده است، انجام می دهند ؛ باید امکانی فراهم باشد تا مدیریت سایت یا پورتال بتواند از طریق آن عملکرد هرکدام از افراد را در سایت رهگیری نماید. این امکان از طریق ماژول رویداد نگار میسر می باشد.

هر اقدامی که هر کدام از افرادی که در ورود اطلاعات یا طراحی سایت نقش دارند و در مانا انجام می دهند، در ماژول رویداد نگار سایت ثبت می‌گردد.

اهمیت ماژول رویدادنگار زمانی است که یکی از افراد به اشتباه اطلاعاتی را در سایت یا پورتال منتشر نماید و مسئولیت آن را به عهده نگیرد، که از طریق اطلاعات ثبت شده در این ماژول قابل اثبات می‌باشد.

به عنوان مثال فردی خبری را به اشتباه در سایت یا پورتال منتشر نماید و سپس بعد از مدتی آن را در سایت از حالت انتشار خارج نماید و اشتباه خود را انکار کند،. مدیر سایت یا پورتال می‌تواند از طریق ماژول رویداد نگار آن را براحتی رهگیری و اثبات نماید.

ماژول رویدادنگار در طراحی سایت

امکانات ماژول رویداد نگار

  • ثبت و رهگیری تمام وقایع رخ داده در مانا
  • جستجو بر حسب تاریخ
  • دسته بندی وقایع بر حسب نام کاربر و ماژول ها
  • امکان جستجوی اختصاصی رویدادها در داخل ماژول