پایگاه دانش - فهرست مطالب

ماژول تخفیف

ماژول تخفیف همراه ماژول محصولات نصب میگردد. این ماژول امکان اختصاص تخفیف های متفاوتی را برای یک یا چند محصول فراهم میکند.
۱۹ خرداد ۱۳۹۸
۲۸ بهمن ۱۳۹۲
۲۱ بهمن ۱۳۹۲