پایگاه دانش - فهرست مطالب

نحوه ایجاد popup

گاهی پس از طراحی سایت شما نیاز به نمایش برخی پیام‌های مهم به کاربران خود را دارید به این منظور پنجره پاپ آپ پیامی‌ برای بازدیدکنندگان در هنگام ورود به سایت نمایش می‌دهد.
۱۳ مهر ۱۳۹۶

ماژول آلبوم

راهنمای ماژول آلبوم، از ماژول آلبوم برای ایجاد آلبوم تصاویر و نمایش آن در سایت به شکل های مختلف استفاده می شود .
۱۵ آبان ۱۳۹۵

ماژول رسانه

تمام فایلهای سمعی ‌و ‌بصری مانند (عکس، فلش، صدا، ویدئو، Word ،Power Point، PDF، فایل‌ متنی، Excel، Flv ) که در طراحی سایت استفاده شده است و یا نیاز‌ است در سایت قرار‌ گیرند، از طریق ماژول رسانه وارد‌ ‌نرم افزار مانا می‌شود تا بتوان در بخش های مختلف سایت از آن ها بهره برد.
۷ مهر ۱۳۹۵
۲۴ شهریور ۱۳۹۵