طراحی وب رادکام

اخبار، مطالب، رویدادهای خدمات و توسعه طراحی وب رادکام


طراحی انسان محور، برای توصیف یک نوع فرایند طراحی سیستم ها، که مبتنی بر رفتار انسان ها می باشد، استفاده می شود. در این دیدگاه، در تمام مراحل فرایند حل مسأله، راه حل هایی مطرح می شود، که در آنها دیدگاه انسانی در نظر گرفته شده باشد و سیستم با توجه به همین دیدگاه توسعه پیدا خواهد کرد.

مقالات طراحی سایت | عمومی