اخبار، مطالب، رویدادهای خدمات و توسعه طراحی سایت رادکام

در طول سالیان درازی که در سمت برنامه نویس، معمار، مدیرفنی و مدیر واحد، در تیم های نرم افزاری کار کرده ام، بسیار پیش آمده است که قبل از اینکه کارمند، شرکت را ترک کند، سیگنال های نارضایتی را دریافت کرده ام و قبل از ترک، علت را با مدیرعامل بررسی کرده ایم تا بتوانیم به از این مورد جلوگیری کنیم.