روزنوشت مسائل فنی و غیره...

نحوه تنظیم ساعت و منطقه زمانی در لینوکس

نحوه تنظیم ساعت لینوکس

 

برای نمایش ساعت و تاریخ سیستم از دستور date استفاده می شود:

# date

Wed Apr 13 14:48:50 IRDT 2005

برای نمایش زمان به ساعت گرینویچ دستور زیر را استفاده می کنیم:

# date --utc

Wed Apr 13 10:20:42 UTC 2005

از دستور date برای تنظیم ساعت سیستم نیز می توان استفاده کرد:

# date -s "15:30:25"

Wed Apr 13 15:30:25 IRDT 2005

 

نکته ای که باید توجه کرد که با روش بالا تنها ساعت سیستم لینوکس (Kernel) تغییر می کند. علاوه براین ساعت خو.د ماشین (CMOS) هم وجود دارد که باید تنظیم شود. شما با دستور زیر می توانید ساعت ماشین را ببینید:

# hwclock --show

Wed Apr 13 14:55:59 2005  -0.962467 seconds

 

برای تنظیم ساعت ماشین به وقت سیستم از دستور زیر می توانید استفاده کنید:

  hwclock --systohc

 

 نحوه تیظیم منطقه زمانی یا Time Zone
کره زمین در 15 درجه طول جغرافیایی یک نصف النهار داریم. در واقع خورشید فاصله بین دو نصف النهار را در یک ساعت طی میکند. نصف النهار مبدا نیز نصف النهاری است که در گرینویج عبور می کند. از ساعت این منظقه به عنوان ساعت جهانی UTC و یا ساعت گرینویج GMT یاد می شود.
بنابراین به راحتی اختلاف ساعت هرجایی را می توان با توجه به نصف النهاری که در آن قرار گرفته با گرینویچ محاسبه کرد. تنها مساله ای که می ماند و باید در نظر گرفته شود،  مساله Daylight Saving Time است که برای هر کشور و منطقه متفاوت است.
برا تنظیم Time Zone  در لینوکس می توانید از روال زیر استفاده کنید:

 

1. Select the appropriate time zone from the /usr/share/zoneinfo directory. Time zone names are relative to that directory. In this case, we will select "America/Denver"
2. Edit the /etc/sysconfig/clock text file so that it looks like this:
ZONE="Iran"
UTC=true
ARC=false
Of course, this assumes that your hardware clock is running UTC time...
3. Delete the following file: /etc/localtime
4. Create a new soft link for /etc/localtime. Here is an example of step 3 and step 4:
# cd /etc
# ls -al localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 39 Mar 28 07:00 localtime -> /usr/share/zoneinfo/America/Los_Angeles
# rm /etc/localtime
# ln -s /usr/share/zoneinfo/Iran /etc/localtime
# ls -al localtime
lrwxrwxrwx 1 root root 34 Mar 28 08:59 localtime -> /usr/share/zoneinfo/Iran
# date
Wed Apr 13 14:48:50 IRDT 2005

 


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید