مطلب، مقاله فنی و اطلاع رسانی فعالیت واحد هاستینگ و ثبت دامنه شرکت رادکام

ارسال ایمیل با استفاده از توابع smtp و phpmailer

ارسال ایمیل با استفاده از توابع smtp و phpmailer
به همین دلیل باید در کد وب سایت خود از توابع smtp جهت ارسال ایمیل استفاده کنید برای این کار می توانید از نمونه کد PHPMailer استفاده نمایید که به شکل زیر است کد زیر می تواند در هر جایی از کد php شما استفاده شود فقط دقت کنید باید سه آدرس  Exception.phpو  PHPMailer.php و SMTP.php با آدرسی که در هاست شما هست جایگزین شوند و همینطور در قسمت SMTP servers آدرس میل سرور شما قرار می گیرد و User  و Password مربوط به ایمیل شما در نهایت هم در قسمت Recipients می توانید گیرنده یا گیرنده ها را مشخص نمایید .

 

<?php

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;

use PHPMailer\PHPMailer\Exception;require '/home/user/public_html/PHPMailer/src/Exception.php';

require '/home/user/public_html/PHPMailer/src/PHPMailer.php';

require '/home/user/public_html/PHPMailer/src/SMTP.php';$mail = new PHPMailer(true);

try {

//Server settings

$mail->SMTPDebug = 2; // Enable verbose debug output

$mail->isSMTP(); // Set mailer to use SMTP

$mail->Host = 'mail.host.ir'; // Specify main and backup SMTP servers

$mail->SMTPAuth = true; // Enable SMTP authentication

$mail->Username = 'test@host.ir'; // SMTP username

$mail->Password = '123456'; // SMTP password

//$mail->SMTPSecure = 'none'; // Enable TLS encryption, [ICODE]ssl[/ICODE] also accepted

$mail->SMTPSecure = false;

$mail->SMTPAutoTLS = false;

$mail->Port = 25; // TCP port to connect to//Recipients

$mail->setFrom('test@host.ir', 'Mailer');

$mail->addAddress('test@radcom.co', 'Joe User'); // Add a recipient// Attachments

// $mail->addAttachment('/home/user/public_html/attachment.txt'); // Add attachments

//$mail->addAttachment('/home/user/public_html/image.jpg', 'new.jpg'); // Optional name// Content

$mail->isHTML(true); // Set email format to HTML

$mail->Subject = 'test';

$mail->Body = 'This is the HTML message body <b>in bold!</b>';

$mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';$mail->send();

echo 'Message has been sent';} catch (Exception $e) {

echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";

}

برای دانلود فایل های فراخوانی شده در کد بالا می توانید فایل های PHPMailer را از اینجا دانلود کنید .

 


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 1000
نظر خود را وارد کنید