ماژول نمایش سایتهای دیگر

ImportSite

ماژول نمایش سایتهای دیگر

از طریق این ماژول شما می توانید وب سایتها یا پورتال های دیگر را در پورتال خود نمایش دهید.

منظور از نمایش سایت های دیگر در پورتال، نمایش آدرس آنها نمی باشد. یعنی در داخل کادری که این ماژول در خروجی پورتال نمایش می دهد ساختار کامل وب سایتهای دیگر، عیناً مانند آنچه که در روی وب قرار دارد، قابل ارائه می باشد.