ماژول رویداد نگار

Log

ماژول رویداد نگار

هنگامی که چند نفر کار ورود اطلاعات و مدیریت بخش های مختلف پورتال را با توجه به سطح دسترسی که مدیر پورتال از طریق ماژول مدیریت کاربران تعیین نموده است، انجام می دهند ؛ باید امکانی فراهم باشد تا مدیریت پورتال بتواند از طریق آن عملکرد هرکدام از افراد را رهگیری نماید. این امکان از طریق ماژول رویداد نگار میسر می باشد.

هر اقدامی که هر کدام از افرادی که در ورود اطلاعات نقش دارند در سمپا انجام می دهند، در ماژول رویداد نگار ثبت می گردد.

اهمیت این ماژول زمانی است که یکی از افراد به اشتباه اطلاعاتی را در پورتال منتشر نماید و مسئولیت آن را به عهده نگیرد، که از طریق اطلاعات ثبت شده در این ماژول قابل اثبات می باشد.

به عنوان مثال فردی خبری را به اشتباه در پورتال منتشر نماید و سپس بعد از مدتی از حالت انتشار خارج نماید و اشتباه خود را انکار نماید،. مدیریت پورتال می تواند از طریق ماژول رویداد نگار آن را براحتی رهگیری و اثبات نماید.

امکانات ماژول رویداد نگار

  • ثبت و رهگیری تمام وقایع رخ داده در سمپا
  • جستجو بر حسب تاریخ
  • دسته بندی وقایع بر حسب نام کاربر و ماژول ها
  • امکان جستجوی اختصاصی رویدادها در داخل ماژول