ماژول تالار های گفتگو (Forum)

forum

ماژول تالار های گفتگو (Forum)

بوسیله این ماژول، پورتال شما به تالارهای گفتگو مجهز می شود. وجود این تالارها بهمراه مدیریت صحیح آن از جمله مواردی است که اطلاعات یک پورتال را به صورت خود جوش توسعه می دهد.

مدیریت فرهنگی هر تالار بوسیله شما قابل تعیین است، ضمن این که هیچ محدودیتی(از نظر فنی)در تعداد تالارهایی که می توانند ایجاد شوند، وجود ندارد. بنابراین در صورتیکه مدیران فرهنگی قوی برای هر تالار منصوب شوند،می توانید علاوه بر نظارت بر گفتگوها،به آنها جهت نیز بدهید و از آن در جهت رشد و شکوفایی پورتال خود بهره گیری نمایید.

اعضای این تالارها بوسیله یک ماژول رابط در سمپا مدیریت می شوند و نیز سطح کاربری آنها و حقوقی که در حین کار از آن برخوردار هستند مشخص می گردد.

امکانات ماژول تالار های گفتگو (Forum)

  • ارائه تمام امکانات موجود در تالارهای گفتگو (Forum) استاندارد
  • ایجاد تالارهای جدید بصورت نامحدود
  • تعیین مدیریت هر تالار بوسیله مدیر سمپا
  • تعیین سطح دسترسی برای اعضا