ماژول مدیریت فرم (e-Form) بر بستر بانک اطلاعاتی

DB-form

ماژول مدیریت فرم (e-Form) بر بستر بانک اطلاعاتی

ماژول مدیریت فرم، بانک اطلاعاتی فرم های درگردش سازمان شما می باشد. این ماژول به شما اجازه می دهد تا فرم های سازمانی را به راحتی طراحی کنید و به صورت دسته بندی شده نگهداری نمایید. در این ماژول به راحتی می توان فیلدهای داخلی فرم را از بین انواع داده ای پیش فرض تعیین نمود، آنها را دسته بندی کرد و امکانات اعتبارسنجی برای هر فیلد متناسب با نوع داده ای آن تعیین نمود. فرم طراحی شده بوسیله این ماژول برای کاربر نمایش داده می شود و اطلاعات دریافت شده، در بانک اطلاعاتی متناظر آن نگهداری می گردد. بنابراین فرم های دریافتی قابل گزارش گیری و چاپ در آتی خواهند بود. محل نمایش هر فرم به راحتی از طریق سامانه مدیریت محتوا قابل تعیین است.