دامنه properties. مورد نظرتان را وارد کنید.
.properties