معرفی واحد خدمات و توسعه نرم افزار

واحد خدمات و توسعه نرم افزار، عرضه کننده خدمات ساخت و توسعه پورتال ها و وب سایت های مشتریان بر اساس نرم افزار سمپا است. این واحد دارای بخش های زیر است:

  • بخش توسعه UI/UX
  • بخش خدمات و پشتیبانی و ارتقاء نرم افزار سمپا برای پورتال و وب سایت
  • بخش توسعه  ماژول های سمپا