معرفی واحد تحقیق و توسعه نرم افزار

واحد تحقیق و توسعه نرم افزار، با تمرکز بر تحقیق و توسعه مأموریت های زیر را دنبال می کند:

  • تحقیق در امور زیر ساختی و معماری نرم افزار 
  • توسعه هسته نرم افزار سمپا
  • نظارت بر امور امنیتی نرم افزار سمپا
  • نظارت بر کارایی و بهبود عملکرد نرم افزار سمپا
  • توسعه قابلیت های سازمانی در نرم افزار سمپا
  • انجام پروژه های نرم افزاری مبتنی بر نرم افزار سمپا