معرفی واحد فروش

واحد فروش شرکت، کلیه امور مربوط به مذاکره و عقد قرارداد و تحویل موضوع قرارداد با مشتریان را پیگیری می نماید. همچنین تحقیقات مربوط به توسعه بازار و نیازمندی مشتریان در این واحد انجام می‌گیرد.

  • معرفی و مشاوره به مشتریان در مورد خدمات رادکام
  • عقد قرار داد
  • ارتباط مشتری و سازمان در  تحویل موضوع قراداد
  • تحقیق در مورد نیازمندی مشتریان و توسعه بازار